Saltar al contingut | Mapa web | Contacta

Avis legal

 1. Informació general i objecte

  El present avís i informacions legals regulen l'ús del servei de la comunitat virtual IOdisgital-Catalunya.cat que la Fundació Pere Tarrés (Entitat no lucrativa d'acció social i educativa, inscrita en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia (número 40-SE/F), amb NIF R5800395E i amb domicili social al c/Numància 149-151 de Barcelona), titular d'aquesta pàgina web, amb la col· laboració d'altres entitats, posa a disposició de tots els usuaris d'Internet.

  L'ús de la comunitat implica l'acceptació plena de les condicions i normes que regeixen en l'actualitat reproduï des en aquest Avís Legal. IOdisgital-Catalunya.cat es reserva la facultat de modificar les presents disposicions d'accés i ús.

  Alguns espais de la web estan oberts a que els usuaris puguin incloure continguts, comentaris, etc. IOdisgital-Catalunya.cat no es fa responsable del que es pugui publicar ni de les opinions expressades.

  Així mateix, IOdisgital-Catalunya.cat es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d'accés i/o ús d'aquesta web, sempre que ho estimi oportú. Aquests canvis poden suposar l'ampliació, segmentació, reducció d'IOdisgital-Catalunya.cat, o fins i tot, la pròpia desaparició d'IOdisgital-Catalunya.cat en la seva totalitat.

  IOdisgital-Catalunya.cat no té una finalitat comercial i a la web no es canalitza la compra-venda de cap servei o producte. La informació de productes i serveis que puguin tenir un preu és merament informativa.

 2. Accés a la web L'accés a IOdisgital-Catalunya.cat és gratuï t i lliure. Per a alguns serveis es requereix la identificació de l'usuari. Tota persona que accedeixi a IOdisgital-Catalunya.cat és considerat usuari i s'entén que accepta i respecta les condicions exposades en aquest avís legal. En qualsevol cas, IOdisgital-Catalunya.cat es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc a aquells usuaris que incompleixin qualsevol d'aquestes condicions generals o dels particulars que els siguin d'aplicació.

 3. Ús de la pagina web

  L'usuari es compromet a utilitzar el portal i els serveis que s'ofereixen, segons el que dicta la llei, les condicions aquí indicades i la moral i bons costums generalment acceptats pel conjunt de la societat.

  Per tant, queda prohibit l'ús amb finalitats il·lícites que perjudiquin o puguin danyar o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i normal funcionament d' IOdisgital-Catalunya.cat. L'usuari no transmetrà a través d'IOdisgital-Catalunya.cat res que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, d'acord amb les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans.

  L'usuari d'IOdisgital-Catalunya.cat es compromet a subministrar informació vertadera i exacta sobre el mateix al formulari de registre d'IOdisgital-Catalunya.cat.

  L'usuari registrat a IOdisgital-Catalunya.cat tindrà dret a gestionar la seva pròpia pàgina de subscripcions de manera transparent, fent modificacions, o si és el cas, donant-se de baixa.

  Davant de qualsevol dificultat o error, per tal de preservar el màxim respecte a l'usuari, aquest té dret a sol· licitar les modificacions dirigint-se per e-mail als gestors d' IOdisgital-Catalunya.cat (contacta).

 4. Continguts

  Els continguts de la pagina web són posats a disposició de l'usuari com a informació pròpia o en el seu cas de tercers. IOdisgital-Catalunya.cat posarà els mitjans raonables en la seva disposició amb la finalitat que els continguts inclosos en aquesta pagina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

 5. Enllaços

  IOdisgital-Catalunya.cat pretén oferir recursos pràctics per a les persones amb discapacitat. D'aquesta manera, inclou molts enllaços a altres llocs web per tal de facilitar i apropar la informació disponible a Internet. IOdisgital-Catalunya.cat no assumeix cap responsabilitat derivada de la informació que es pot obtenir a través dels enllaços a sistemes externs. Aquests enllaços tenen una finalitat exclusivament informativa, i en cap cas, no impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació amb IOdisgital-Catalunya.cat i persones o entitats autores i/o gestores d'aquests continguts o titulars del lloc en el qual es trobin.

 6. Exclusió de Garanties i de Responsabilitat

  IOdisgital-Catalunya.cat no garanteix ni es fa responsable en cap cas ni circumstància, dels segü ents fets i continguts, ni de qualsevol dany ni perjudici que se'n pugui derivar:

  • La falta de disponibilitat, continuï tat, accés, manteniment i efectiu funcionament de la web i/o dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, sense perjudici de l'establert en l'apartat 5 d'aquest Avís Legal, sigui quina sigui la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d'una altra naturalesa en els quals tinguin seu origen aquests fets.
  • La transmissió i/o existència de virus, altres elements o programes danyosos per a l'equip dels usuaris que poguessin afectar-los, com a conseqü ència de l'accés, ús o examen del lloc, o que produï ssin alteracions als seus documents electrònics o fitxers.
  • L'ús il· lícit, negligent, fraudulent, suplanti de la personalitat d'un tercer o contrari al contingut d'aquestes condicions generals, a la bona fe, o els usos generalment admesos o a l'ordre públic, de la web, dels seus serveis o continguts, pels usuaris.
  • Les vulneracions o infraccions de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel· lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d'intimitat, honor i imatge, propietat, publicitat o competència, entre altres, de tercers.
  • L'ús de la informació, continguts i serveis obtinguts per mitjà de IOdisgital-Catalunya.cat.
  • L'incompliment, per part de tercers de les seves obligacions derivades o concretes amb relació als serveis deixats als usuaris a través d' IOdisgital-Catalunya.cat, així com per la falta de qualitat, fiabilitat, adequació a l'oferta, licitud, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers. L'enumeració anterior té mer caràcter enunciatiu, i no és, en cap cas, exclusiu ni excloent en cap dels seus punts.

 7. Propietat Intel·lectual

  Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclusivament els textos, imatges, so, bases de dades, logotips, estructura, marques i qualsevol altre material, són propietat de la Fundació Pere Tarrés o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a alguna de les anteriors d'acord amb el que disposen el Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel· lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals sobre la matèria i la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització expressa, prèvia i per escrit d'IOdisgital-Catalunya.cat.

  Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a les accions extrajudicials o judicials civils, penals o administratives que corresponguin. IOdisgital-Catalunya.cat. autoritza qualsevol entitat sense ànim de lucre a reproduir, sense modificacions de cap tipus, textos d' www.IOdisgital-Catalunya.cat, citant sempre l'origen, l'autoria, i sempre que no donin lloc a equívocs, siguin objecte d'explotació comercial, o siguin explotats amb finalitats que no vagin relaciones amb la promoció dels valors de l'associacionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat.

  Els textos d'IOdisgital-Catalunya.cat poden puntualment ser reproduï ts en publicacions o altres suports comunicatius. La reproducció reiterada de continguts d'IOdisgital-Catalunya.cat ha de venir regulada per un acord de col· laboració entre les parts. La legitimitat dels drets de propietat intel· lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és d'exclusiva responsabilitat d'aquests.